قابل توجه دانشجویان محترم :

ثبت نام و انتخاب واحد تا تاریخ 22/11/1396در سامانه گلستان به آدرس reg . pnu.ac.ir  تمدید شد.


 
بيشتر