مرکز مشاوره این دانشگاه به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و  روانشناختی به دانشجویان گرامی

در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 30/10 الی  30/12 دایر می باشد.

جهت کسب هماهنگی واطلاعات بیشتر به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمایید.
 
بيشتر