قابل توجه دانشجویان گرامی
این دانشـگاه در نظـر دارد از بین دانشجـویان مستعـدی که دررشته های مختلف ورزشـی مشغـول به فـعالیت هستند تیمهای ورزشی را تشـکیل دهد لـذا از دانشجـویـان ورزشــکاری کـه احـــکـام قـهـرمـانـی(کشـوری،استـانـی،شهـرستـانـی)داشـته ویـامهـارت کـافی در رشته های مختلف ورزشی دارا می باشند،درخواست می گردد هرچه سریعتر به واحد تربیت بدنی دانشگاه (آقای حسین زاده)مراجعه نمایند.                                                                               
 
مسئول تربیت بدنی دانشگاه پیام نور پاوه