(( قـابـل تـوجـه دانشـجـویـان ورزشــکار))
ایـن دانشـگاه در نظـر دارد بـه منـاسبت  روز« تربیت بدنی و ورزش »یک دوره مسابقاتفوتسال،شطرنج و تنیس روی میز دربیندانشجویان پسر وشطرنج ،تنیس روی میز  و  دارتدربین دانشجویان دختر برگزارنماید0
علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام وکسب اطلاع بیشتر  از تاریخ 15/7/96 لغایت 1/8/96 به واحد تربیت بدنی دانشگاه  (آقای حسین زاده)مراجعه نمایند0
*** زمان و محل برگزاری مسابقات متعاقباً اعلام خواهد شد0
یادآوری:
* هرتیم فوتسال 7نفر و معرفی یک نفراز هرتیم بعنوان سرپرست الزامی می باشد0
* همراه داشتن کفش ولباس ورزشی برای تیم فوتسال هنگام برگزاری مسابقه الزامی می باشد 0
* هرتیم یا افرادی که درموعد مقررحاضرنباشند ازدورمسابقات حذف خواهند شد0
 
 
واحد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور پاوه